Regulamin aplikacji

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Ann i użytkowania strony internetowej aplikacji mobilnej Ann

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji Ann przeznaczonej na Urządzenia Mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android oraz użytkowania strony internetowej Aplikacji Ann.

Korzystanie z Aplikacji Ann oraz strony internetowej Aplikacji Ann podlega niniejszemu Regulaminowi. Regulamin, o którym mowa, jest regulaminem w rozumieniu Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.).

§ 1 Definicje

Abonament – jednostka czasu, przez jaki Użytkownik może korzystać z płatnych funkcjonalności Aplikacji i/lub Serwisu. Za korzystanie z Aplikacji przez okres rozliczeniowy pobierana jest Opłata. Okres rozliczeniowy trwa w zależności od wybranego okresu subskrypcji – 7 dni kalendarzowych, 3 lub 12 miesięcy kalendarzowych.

Administrator – Ann Health Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Brodnica (87-300) przy ulicy Lidzbarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840702, NIP: 8741799420, REGON: 386263737, adres e-mail: kontakt@ann-zdrowie.pl

Aplikacja Ann – Aplikacja mobilna dystrybuowana przez lub za zgodą Administratora przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniu Mobilnym, umożliwiająca dostęp do Treści.

Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji Ann oraz w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji Ann i z Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła.

Opłata – należność pobierana przez Administratora (z góry) od Użytkownika za korzystanie z funkcjonalności Aplikacji Ann i/lub Serwisu przez Okres rozliczeniowy. Wysokość Opłat wskazana jest w Aplikacji Ann oraz Serwisie i jest uzależniona od rodzaju wybranego abonamentu. Anulowanie (rezygnacja na przyszłość) opłaconego abonamentu nie zobowiązuje Administratora do zwrotu Opłaty Użytkownikowi za niewykorzystany okres.

Partner – spółka, z którą Usługodawca zawarł odrębną umowę o współpracy lub umowę za pośrednictwem zewnętrznych partnerów, oferująca Użytkownikom określone usługi, jak również oferująca Użytkownikom dodatkowe korzyści związane z korzystaniem z Usługi. Liczba Partnerów jest wartością zmienną. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na stronie internetowej Serwisu.

Profil Użytkownika – konto Użytkownika, prowadzone przez Usługodawcę pod określoną nazwą (Login), do którego dostęp za pośrednictwem Aplikacji Ann i/lub Serwisu jest możliwy po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji oraz jednorazowym podaniu loginu i hasła. Profil zawiera również dobrowolnie podane przez Użytkownika dane, z możliwością ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia.

Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin aplikacji mobilnej Ann i użytkowania strony internetowej aplikacji mobilnej Ann (Strony/Serwisu)”.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Profilu Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Aplikacji Ann oraz w Serwisie.

Strona/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ann-zdrowie.pl za pomocą którego Usługodawca umożliwia pobranie Aplikacji Ann oraz uzyskanie informacji dotyczących Usługi oraz Partnerów.

Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, po uruchomieniu Aplikacji Ann i/lub zalogowaniu w Serwisie.

Treści – treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji Ann i/lub Serwisu, stanowiąca w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na korzystanie z Aplikacji Ann, podłączone bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci Internet, w tym z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi), korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz z wykorzystaniem Aplikacji Ann i/lub Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji Ann, umożliwiającego mu korzystanie z funkcji Aplikacji Ann oraz z treści zamieszczanych w Serwisie.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Aplikacji Ann oraz w ramach Serwisu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji, zapewnieniu funkcji czatu, platformy społecznościowej i udziału w konferencjach online. Usługa może umożliwiać uczestnictwo w publicznych i prywatnych pokojach czatu, używanie funkcji wiadomości do komunikacji z innymi Użytkownikami Usługi lub inne.

Usługodawca  Ann Health Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Brodnica (87-300) przy ulicy Lidzbarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840702, NIP: 8741799420, REGON: 386263737, adres e-mail: kontakt@ann-zdrowie.pl

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Administratorem.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Ann, Serwisu oraz oferowanych Usług dodatkowych w ramach Aplikacji Ann.
 2. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji Ann i użytkujące Stronę mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Administratora www.ann-zdrowie.pl. Niniejszy Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Ann oraz ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji Ann oraz z Serwisu jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagania techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 6.0 lub iOS w wersji min. 9.0., aktywne połączenie z Internetem oraz posiadanie konta w Google Play w przypadku systemu Android lub Apple ID dla iOS.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja Ann) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, w szczególności wyczerpujących znamiona czynów zabronionych, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

§ 3. Zasady korzystania z Aplikacji Ann oraz Serwisu

 1. Korzystanie z Aplikacji Ann oraz Serwisu jest dobrowolne.
 2. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 3. Każdy Użytkownik mający dostęp do Aplikacji Ann oraz do Serwisu zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Aplikacji Ann oraz w Serwisie.
 4. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Aplikacji Ann oraz w Serwisie jest prywatne i poufne. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
 5. Dostęp do pełnej treści Aplikacji Ann oraz do Serwisu na Urządzeniu Mobilnym Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po rejestracji konta i zaakceptowaniu warunków Regulaminu poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi oraz dostępu do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Ann oraz Serwisu.
 7. Aplikacja Ann oraz wszystkie treści znajdujące się w Aplikacji Ann oraz na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jako porada, konsultacja lub diagnoza lekarza. Nie są one również podstawą do przeprowadzenia autodiagnozy oraz indywidualnego leczenia opartego na informacjach uzyskanych dzięki Aplikacji Ann oraz Stronie. Wszelkie informacje uzyskane poprzez Użytkownika nie są jakąkolwiek formą świadczenia zdrowotnego i nie zastępują wizyty lekarskiej, diagnozy lekarskiej, ani żadnej formy konsultacji z lekarzem.
 8. Wszystkie dane medyczne uzupełniane w Aplikacji Ann pochodzą od Użytkownika i jest on jedynym źródłem ich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 9. Użytkownik wprowadza swoje dane medyczne, pomiary i informacje oraz korzysta z ich analizy na własne ryzyko.
 10. W żadnym wypadku Aplikacja Ann oraz informacje dostępne na Stronie nie mogą być wykorzystywane do dokonywania diagnozy konkretnych przypadków chorób.
 11. W żadnym wypadku Aplikacja Ann oraz informacje dostępne na Stronie nie mogą być używane do dokonywania samodzielnej diagnozy i wdrażania samodzielnego leczenia. Aplikacja Ann oraz informacje w Serwisie nie mogą zastąpić bezpośredniej konsultacji medycznej.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone użycie Aplikacji Ann oraz informacji i treści dostępnych na Stronie, w tym w szczególności za wykorzystanie ich do indywidualnego diagnozowania Użytkownika.
 13. Konto w ramach Aplikacji Ann oraz w ramach Serwisu jest przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem.
 14. Użytkownik otrzymuje miejsce na dysku w chmurze o wielkości 2000 MB. O przekroczeniu tej wartości Administrator poinformuje Użytkownika drogą mailową, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji. Po przekroczeniu granicy 2000 MB przydzielonego miejsca, Użytkownik nie będzie mógł wprowadzać nowych danych do Aplikacji, ale wszystkie dotychczas wprowadzone dane zachowają pełną funkcjonalność a Użytkownik będzie miał nadal do nich dostęp.
 15. Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Ann oraz z Serwisu w zakresie związanym z ochroną zdrowia osobistego i tylko do działań związanych z ich przeznaczeniem. Administrator nie wyraża zgody na użytkowanie Aplikacji Ann oraz Serwisu niezgodne z jej przeznaczeniem.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji usługi w sytuacjach niezależnych od Administratora takich jak np. problemy techniczne, niespełnienie warunków technicznych przez Użytkownika oraz lub brak sieci internetowej po stronie Użytkownika.
 17. Użytkownik zobowiązuje się również do:
  1. korzystania z Aplikacji Ann oraz Serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonalności,
  2. korzystania z Aplikacji Ann oraz Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich,
  3. korzystania ze wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji Ann i Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

§ 4. Założenie/ Rejestracja konta w Aplikacji Ann oraz w Serwisie

 1. Założenie konta jest bezpłatne i dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Ann oraz z Serwisu.
 2. Przy założeniu konta w Aplikacji Ann oraz na Stronie Użytkownik podaje jedynie adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik nadaje swoje hasło zgodnie z wymogami Aplikacji Ann i/lub Serwisu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Aplikacji Ann oraz na Stronie.
 3. Użytkownik może przy rejestracji konta w Aplikacji Ann oraz na Stronie podać również inne dane, takie jak: imię (nazwa), płeć, rok urodzenia i wzrost.
 4. W przypadku poprawnej weryfikacji e-maila Użytkownika, Administrator prześle do Użytkownika na adres poczty elektronicznej kod weryfikacyjny. Po wprowadzeniu kodu przez Użytkownika nastąpi założenie i aktywacja konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Aplikacji Ann oraz w Serwisie dla Użytkownika, który takie Konto już posiada, jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Administratora na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 6. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 7. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Aplikacji Ann oraz na Stronie osobom trzecim.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Aplikacji Ann oraz do Strony przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

§ 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest z chwilą Rejestracji konta Użytkownika w Aplikacji Ann lub na Stronie oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego pola, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 2. Korzystanie z Aplikacji Ann jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas użytkowania konta w Aplikacji Ann.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Ann oraz Serwisu Użytkownik musi zaakceptować Regulamin korzystania z Aplikacji Ann oraz ze Strony i zapoznać się z Polityką prywatności. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawne.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Ann oraz ze Strony Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 6. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas założenia Konta. W przypadku, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.
 7. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w ustawieniach Aplikacji Ann oraz Strony. Po wykonaniu tej czynności, dane Użytkownika wraz z Kontem zostaną niezwłocznie i bezpowrotnie usunięte.
 8. Po procesie usunięcia Konta, o którym mowa w ust. 14, Użytkownik mający aktywny abonament, aby nadal korzystać z Aplikacji Ann oraz ze Strony, musi przejść cały proces aktywacji nowego Konta.

§ 7. Przeznaczenie i funkcjonalność Aplikacji Ann oraz Serwisu

 1. Funkcjonalności, jakie Administrator udostępnia w ramach Aplikacji Ann oraz Serwisu przeznaczone są tylko i wyłącznie do ochrony zdrowia osobistego, tj. do:
  a) gromadzenia i monitorowania danych dotyczących stanu zdrowia Użytkowników w formie osi czasu;
  b) planowania, przypominania i potwierdzania wprowadzonych wyników pomiarów w zakresie pomiaru cukru, ciśnienia, tętna, temperatury i wagi;
  c) planowania, przypominania i potwierdzania wizyt lekarskich;
  d) planowania, przypominania i potwierdzania przyjęć leków oraz kuracji lekowych;
  e) tworzenia osobistej listy leków;
  f) tworzenia osobistej listy lekarzy;
  g) umożliwiania Użytkownikom korzystania z bazy wiedzy na temat leków przez zeskanowanie telefonem komórkowym kodu umieszczonego na opakowaniu stosowanego przez siebie leku;
  h) prowadzenia własnej biblioteki dokumentów;
  i) analizy wprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem wykresów graficznych;
  j) definiowania osobistego profilu i parametryzacja ustawień Aplikacji Ann.
 1. Usługi świadczone przez Administratora, w tym informacje przekazywane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji Ann oraz Strony mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jako porada, konsultacja lub diagnoza lekarska, nie są wiążące diagnostycznie i nie stanowią świadczenia zdrowotnego, ani porady lekarskiej w rozumieniu definicji wyrażonej art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.).
 2. Funkcjonalność, o której mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, dzięki której Użytkownik będzie tworzył osobistą listę leków, posiada możliwość wprowadzania leków zarówno ręcznie, jak i pobierania danych z zewnętrznych baz leków, które dostarczają Administratorowi podmioty zewnętrzne:

a) LekSeekPolska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
NIP: 951-23-79-214,
KRS: 0000504649
http://www.lekseek.com

b) ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH
Bunsenstr. 7
82152 Martinsried/München

 1. Dane dostarczane przez podmioty zewnętrzne w zakresie informacji ogólnych o leku (nazwa, producent, substancja czynna), dawki w jednostce zażycia, interakcji z innymi lekami, informacji dodatkowych zawartych w ulotkach leków, nie podlegają weryfikacji przez Administratora, przez co nie ponosi on odpowiedzialności za ich poprawność, spójność i dokładność.
 2. Użytkownik wprowadza do osobistej listy leków informacje o nich na własną odpowiedzialność. Podpowiedzi z bazy danych leków dostępnej w Aplikacji Ann są jedynie formą informacji i nie stanowią podstawy do dawkowania i zażywania lekarstw przez Użytkownika. Właściwe dawkowanie i zażywanie powinno być wcześniej uzgodnione z lekarzem prowadzącym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie informacji do listy leków Użytkownika, w szczególności za związane z nim niewłaściwe zażywanie leków wynikające z błędów w uzupełnieniu danych.

§ 8. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Z chwilą pobrania Aplikacji Ann i/lub założenia konta w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Ann i Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji Ann oraz w Serwisie dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji Ann i/lub Serwisie i przeznaczonych do tego celu.
 3. Wszelkie prawa do materiałów stanowiących część Usługi (w tym między innymi projektów, tekstów, grafik, obrazów, filmów, informacji, aplikacji, oprogramowania, muzyki, dźwięków oraz innych plików, ich kompilacji i aranżacji), z wyjątkiem Treści Użytkownika, oraz udziały w nich, zwane łącznie „Materiałami Usługi”, stanowią w relacjach między Użytkownikiem a Usługodawcą własność Usługodawcy i/lub jego zewnętrznych licencjodawców. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu, kopiować lub rozpowszechniać Aplikacji Ann oraz Treści zawartych w Aplikacji Ann i w Serwisie, w całości bądź we fragmentach, w tym w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji Aplikacji mobilnych lub w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§ 9. Gwarancja i ograniczona odpowiedzialność

 1. W zakresie swoich funkcjonalności, Aplikacja Ann oraz Serwis korzystają z usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne i z zewnętrznych serwisów w zakresie dostarczania baz leków.
 2. Administrator nie ma wpływu na okresową niedostępność serwisów podmiotów zewnętrznych.
 3. Administrator podczas rozwijania Aplikacji Ann oraz Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zakresie dostępności danych i funkcjonalności.
 4. Dane dostarczane w zakresie informacji ogólnych o leku (nazwa, producent, substancja czynna), interakcji, informacji dodatkowych zawartych w ulotkach leków, nie podlegają weryfikacji przez Administratora, przez co nie ponosi on odpowiedzialności za ich poprawność, spójność i dokładność. Dane te dostarczane są przez serwisy LekSeek i IFAP.

§ 10. Udział w publicznych i prywatnych pokojach czatu, konferencjach online oraz używanie funkcji wiadomości do komunikacji z innymi użytkownikami Usług

 1. Usługa może umożliwiać funkcje czatu, platformy społecznościowej oraz udziału w telekonferencjach online. Warunkiem uczestnictwa w konferencji online jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w Aplikacji Ann i/lub Serwisie i dokonanie płatności (w przypadku jeśli konferencja online jest odpłatna). Właściwe zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencjach online i obowiązują wszystkich uczestników oraz prelegentów. Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą przez Administratora przetwarzane – zbierane i przechowywane – dane uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w konferencji online takie jak: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail, a w stosunku do prelegenta ponadto dane takie jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne udostępnione przez prelegenta.
 3. Dokonując rejestracji uczestnik i prelegent wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas konferencji online w celach zorganizowania i przeprowadzenia konferencji online oraz utrwalenie przebiegu konferencji w postaci jej nagrania, co może wiązać się z utrwaleniem ich wizerunku i głosu.
 4. Uczestnik i prelegent zgadzają się na wykorzystanie przez Administratora konferencji zebranych danych, o których mowa powyżej, w trakcie przebiegu konferencji online w celu realizacji konferencji, w szczególności udostępnienia pozostałym uczestnikom imienia i nazwiska podczas konferencji.
 5. Uczestnik i prelegent wyrażają zgodę na rozpowszechnianie nagrań z konferencji online, zawierających ich wizerunek oraz głos, w celach promocji wydarzenia po jego zakończeniu, w szczególności na udostępnienie nagrań w Aplikacji Ann i/lub Serwisie.
 6. Merytoryczny przebieg konferencji online określony jest w agendzie konferencji online. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów, zaś prelegent dodatkowo podłączoną kamerę i mikrofon.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 8. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można w takich przypadkach domagać się żadnych roszczeń od organizatora.
 9. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatów online.
 10. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Aplikacji Ann i/lub Serwisie dobrowolnie.
 11. Poprzez udział w konferencji online uczestnik i prelegent wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie oraz czasowo wykorzystanie treści z ich udziałem oraz ich publikowanie przez Administratora w połączeniu z obsługą i dostarczaniem Usługi, w tym także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

§ 11. Wywiady

 1. Usługa może umożliwiać Użytkownikom odtwarzanie i korzystanie z bazy wywiadów przeprowadzanych z prelegentami będącym specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia.
 2. Za pośrednictwem poczty mailowej będą przez Administratora przetwarzane (zbierane i przechowywane) dane prelegenta związane z uczestnictwem w wywiadzie online takie jak: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail, tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne udostępnione przez prelegenta.
 3. Potwierdzając udział w wywiadzie online prelegent wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas wywiadu w celach jego zorganizowania i przeprowadzenia oraz utrwalenie przebiegu wywiadu online w postaci nagrania, co może wiązać się z utrwaleniem jego wizerunku i głosu.
 4. Prelegent zgadza się na wykorzystanie przez Administratora zebranych danych, o których mowa powyżej, w trakcie przebiegu wywiadu online w celu jego realizacji, w szczególności udostępnienia Użytkownikom jego imienia i nazwiska podczas wywiadu.
 5. Potwierdzając udział w wywiadzie online prelegent wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie nagrań z wywiadu, zawierających jego wizerunek oraz głos, w celach promocji wydarzenia po jego zakończeniu, w szczególności na udostępnienie nagrań w Aplikacji Ann i/lub Serwisie, mediach społecznościowych.
 6. Merytoryczny przebieg wywiadu online zostanie ustalony przed terminem jego przeprowadzenia. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Prelegent i Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów, zaś prelegent dodatkowo podłączoną kamerę i mikrofon.
 7. Poprzez udzielenie wywiadu online prelegent wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie oraz czasowo wykorzystanie treści z jego udziałem oraz ich publikowanie przez Administratora w połączeniu z obsługą i dostarczaniem Usługi, w tym także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

§ 12. Publikowanie informacji w mediach społecznościowych

 1. Informacje na profilach społecznościowych Aplikacji Ann i Serwisu, tj. na Facebooku, Instagramie, YouTube publikują pracownicy wyznaczeni przez Administratora.
 2. O publikacji materiałów na koncie w danym medium oraz dostosowaniu tekstu do medium decyduje Administrator.
 3. Materiały publikowane na profilach społecznościowych powinny być związane z obszarami działalności Aplikacji Ann i Serwisu.
 4. Na profilach społecznościowych Aplikacji Ann oraz Serwisu publikowane są tylko takie materiały, które spełniają następujące wymagania:
  a) nie zawierają treści bezprawnych, powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności;
  b) nie zawierają materiałów chronionych prawami innych podmiotów – z zastrzeżeniem przypadków posiadania przez osobę wysyłającą zgody tych uprawnionych podmiotów;
  c) nie naruszają dobrego imienia, renomy i wizerunku Administratora.
 5. Na profilach społecznościowych Aplikacji Ann oraz Serwisu publikowane są materiały:
  a) z których korzystanie przez Administratora poprzez ich publikację na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie będzie naruszało autorskich praw osobistych autora materiałów oraz praw osób trzecich;
  b) które nie naruszają dóbr osobistych podmiotów trzecich.
 6. Administrator zobowiązany jest zweryfikować czy do materiałów do publikacji załączono wszystkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku i przekazanych treści oraz klauzule informacyjne.
 7. Administrator prowadzi ewidencję zgód na wykorzystanie wizerunku i przekazanych treści oraz klauzul informacyjnych, dotyczących wykorzystania wizerunku i przekazanych treści utrwalonych w postaci filmu, zdjęcia.
 8. Administrator zastrzega możliwość ingerencji w przesłaną treść w celu dostosowania jej do specyfiki danego portalu społecznościowego oraz odmówienia publikacji w przypadku przesłania materiałów niespełniających zasad niniejszego Regulaminu.
 9. Administrator nie świadczy usług reklamowych na swoich profilach w mediach społecznościowych, a także nie promuje wydarzeń komercyjnych niezwiązanych ze swoją działalnością.
 10. O utworzeniu kolejnych kanałów na portalach społecznościowych związanych z Aplikacją Ann i Serwisem decyduje Administrator.
 11. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w mediach społecznościowych Aplikacji Ann oraz Serwisu dobrowolnie.
 12.  Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie oraz czasowo korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

§ 13. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje Usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ann-zdrowie.pl
 3. W treści zgłoszenia należy podać: adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej, na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w terminie 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Korzystając z Usługi, Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że może napotkać materiały, które są obraźliwe lub niewłaściwe. Użytkownik zgadza się, że Usługodawca w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy w jakichkolwiek treściach Użytkowników, ani za straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z treści Użytkowników. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia i trwałego skasowania treści Użytkownika naruszających warunki Regulaminu, bez konieczności powiadomienia ani podania przyczyny. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o treściach Użytkowników, które według niego naruszają niniejsze Warunki, lub o innym niestosownym zachowaniu użytkowników, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ann-zdrowie.pl.

§ 14. Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu lub elektronicznie za pośrednictwem przycisku „Zarządzaj” na ekranie konta Użytkownika w Aplikacji Ann lub w Serwisie przekierowującego w zależności od platformy do konta w Apple App Store lub Google Play. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy:

(Proszę uzupełnić i odesłać niniejszy formularz wyłącznie w przypadku decyzji o odstąpieniu od Umowy).

Do: Ann Health Solutions Sp. z o.o, ulica Lidzbarska 15, 87-300 Brodnica

E-mail: kontakt@ann-zdrowie.pl

Niniejszym ja (*) informuję o odstąpieniu od mojej (*) umowy o dostarczenie następującej usługi Aplikacji Ann (*),

Data zamówienia (*),

Adres Użytkownika

Podpis Użytkownika (wyłącznie w przypadku powiadomienia na piśmie),

Data

(*) proszę uzupełnić dane

 1. Prawo odstąpienia od Umowy wygasa, jeśli wykonywanie umowy zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika i po przyjęciu przez Użytkownika do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 15. Zakończenie Umowy

 1. Administrator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć Użytkownika z korzystania z Aplikacji Ann i/lub Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Administratora) lub rażący istotnie narusza Regulamin, w tym w szczególności ingeruje w sposób bezprawny w mechanizm działania Aplikacji Ann i/lub Serwisu.
 2. O wykluczeniu Użytkownika z korzystania z Aplikacji Ann i/lub Serwisu na podstawie ust. 1 Użytkownik zostaje powiadomiony przez Administratora na adres poczty elektronicznej, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.

§ 16. Polityka prywatności

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu wywiązania się z Umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Aplikacji Ann oraz Serwisu.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega polskiemu prawu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji Ann oraz z Serwisu spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych Usług. O wszystkich zmianach Administrator będzie informować poprzez wysyłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który został podany przy zakładaniu Konta. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach.
 4. Zawarcie nowej Umowy dotyczącej Usług przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach www.ann-zdrowie.pl i zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed zawarciem nowej Umowy po zmianie Regulaminu.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikami będą rozstrzygane w miarę możliwości drogą polubowną, a w przypadku braku możliwości wypracowania porozumienia przed sądem właściwości ogólnej w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 7. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 03.09.2021